Jakie warunki musi spełniać działka, by uzyskać na nią Warunki Zabudowy?

W  Ustawie o Planowaniu Przestrzennym Art. 61 par.1 jest określone jakie warunki musi spełnić działka:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi

Posted in Pytania i Odpowiedzi

Tagged: |

About The Author

Sebastian Sergiel

has blogged 51 posts

Comments are closed.

« »
Więcej w Pytania i Odpowiedzi
Jak długo będę czekał na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

W teorii (wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego) urząd ma na wydanie Warunków Zabudowy tyle samo ile na każdą inną decyzję czyli...

Zamknij